در این مدار سعی شده که بتوانیم به افراد ناشنوا با استفاده از روشن و خاموش کردن یک لامپ به هنگام تماس تلفنی آن را به اطلاع آنها برسانیم .